ZÁRUKY A REKLAMACE

Záruka kvality

Jako doklad o záruce vystavuje společnost Rexwood s.r.o. ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) s uvedenými údaji dle zákona, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Pro uplatnění záruky postačí sdělit číslo faktury.


LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem předáním domu do užívání. Záruční lhůta na materiál je 5 let v případě dodržení technologického postupu při instalaci dřevostaveb. Záruční doba na montážní práce je 2 roky. Lhůta končí dnem, kterým je datum předání stavby do užívání. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.


JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu jednoho měsíce od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.


ZÁRUKA JAKOSTI

Kontrola kvality služby je založena na centrálním řízení výroby modulu dle výrobního procesu až do procesu instalace zákazníkovi na místo určení. Zákazník může kontrolovat průběh výroby či stavby, dle svého uvážení a přístup mu bude vždy povolen. Je však nezbytné o tom informovat dopředu a vyvarovat se následně zdržování či překážení ve výkonu práce dělníků Dubldom.


DUBLDOM SERVIS

Tento typ servisu podporuje vlastníky DublDomu v záruční i pozáruční době. Pokud zákazník bude mít přání či prosbu o další práce nad rámec smluvní dohody, Dubldom servis nabízí přijmutí objednávky na dodatečné práce - například:

instalace kanalizace, bourací práce, oplocení, výkopové práce, oprava schodiště, malování exteriéru a interiéru, a další.

Ve všech případech se můžete obrátit na nás a požádat o cenovou nabídku.


UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující může reklamaci uplatnit ve firmě prodávajícího sepsáním reklamace na místě, nebo elektronickou formou. Společnost Rexwood s.r.o. doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž společnost Rexwood s.r.o. doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Společnost Rexwood s.r.o. příp. autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.


PRŮBĚH REKLAMACE

1. NAHLÁŠENÍ (musí v každém případě podání obsahovat fotodokumentaci, která je následně součástí reklamačního řízení)

2. ODPOVĚĎ (zaregistrování reklamace do systému)

3. PŘEVZETÍ REKLAMACE ČI ODMÍTNUTÍ (dle pravidel tohoto reklamačního řádu)

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE (uzavření reklamace)